Cyclops

Cyclops
X-Men
February 2012

Base Figure: MU Bullseye
Head: MU Cyclops
(commission)